1

Επισκευή και διαμόρφωση κοινοτικού καταστήματος Ασωμάτου

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν ισχύ νομοθεσία για την ανάθεση του έργου, να υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ», για το  έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΩΜΑΤΟΥ», θα εκτελεστεί στον Ασώματο του Δήμου Μυτιλήνης, αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών του κοινοτικού καταστήματος Ασωμάτου (CPV: 45212410-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στέγασης). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Δήμου Μυτιλήνης (K.A.Ε. 30.7331.0003) και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές κλπ..

Ο Προϋπολογισμός του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) ανέρχεται σε 59.996,98 € πλέον Φ.Π.Α. 17%, 70.196,47 με Φ.Π.Α. 17%.

Ο διαγωνισμός για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΩΜΑΤΟΥ» δημοσιεύτηκε  με α/α 191770 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναλυτικά 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Μελέτη 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς