1

Εργασίες Εκκένωσης βοθρολυμάτων WC παραλιών του Δήμου

Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Εκκένωσης βοθρολυμάτων WC παραλιών του Δήμου» προϋπολογισμού ποσού 2.901,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 88/2022 μελέτης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, μέχρι την 29-08-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: