1

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων (αριθμ. πρωτ. ΔΔΥ/24590/25-7-2022)

Αναρτήθηκαν σήμερα 17/8/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30, στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δήμου Μυτιλήνης, στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 13-17, μετά από εντολή του Δημάρχου, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων (αριθμ. πρωτ. ΔΔΥ/24590/25-7-2022 ανακοίνωση του Δήμου  Μυτιλήνης).