1

Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΦΑΡΑ-ΤΑΡΤΙ-ΤΣΑΦΙ-ΛΙΓΟΝΑΡΙ-ΤΣΙΛΙΑ

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΦΑΡΑ-ΤΑΡΤΙ-ΤΣΑΦΙ-ΛΙΓΟΝΑΡΙ-ΤΣΙΛΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 1.183.760,68 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 1.385.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Μυτιλήνης (Α.Φ.Μ.: 997817113, Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.: 81132, NUTS: EL411, τηλ.: 2251350558, e-mail: dimoprasies.mytilene@gmail.com, ιστοσελίδα: www.mytilene.gr). (Πληροφορίες Αραμπατζή Κατερίνα) (Πληροφορίες για τη μελέτη κ. Βασιλεία Ταμβακέλλη, τηλ. 2251350559, e-mail: vasotamv@gmail.gr).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-08-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01-09-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..

Αναλυτικά: