1

Μίσθωση χημικών τουαλετών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Μίσθωση χημικών τουαλετών», προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 16.565,16 € με ΦΠΑ (24%).

Σας προσκαλούμε για την υποβολή προσφοράς, με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, σύμφωνα με την σχετική α) με αριθ. 681/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 22REQ011008821 και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, για την ανάθεση μίσθωσης με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ”, στον Κ.Α. 70.6235.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Η προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 24955000-3 Χημικές Τουαλέτες.

Η μίσθωση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 48/2022 μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 16.565,16 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφοράς η 5/8/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: