1

Επισκευή και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον οικισμό Αφάλωνα

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΦΑΛΩΝΑ», εκτιμώμενης αξίας 222.222,22 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 260.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Μυτιλήνης (Α.Φ.Μ.: 997817113, Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.: 81132, NUTS: EL411, τηλ.: 2251350558, e-mail: mytilene@gmail.com, ιστοσελίδα: www.mytilene.gr). (Πληροφορίες Αραμπατζή Κατερίνα) (Πληροφορίες για τη μελέτη κ. Μιχαήλ Πέρος, τηλ. 2251350572, e-mail: mixiper@yahoo.gr). Ανήκει στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, και ασκεί ανάλογες δραστηριότητες.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-08-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25-08-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

 

Αναλυτικά 

Μυτιλήνη, 01-08-2022

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Ευστράτιος Κύτελης