1

Ταφή απόρων Δημοτών του Δήμου και Προσφύγων

Ο Δήμος μας πρόκειται να προχωρήσει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των εργασιών με τίτλο «Ταφή απόρων Δημοτών του Δήμου και Προσφύγων», με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά από άποψη τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.602,56ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), βάση της 69/22 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Μυτιλήνης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την 3.8.22, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 15.00.

Αναλυτικά: