1

Ασφαλτόστρωση Οδού από Άγιο Στέφανο έως Παλιό Δ.Ε. Μανταμάδου

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση Οδού από Άγιο Στέφανο έως Παλιό Δ.Ε. Μανταμάδου», εκτιμώμενης αξίας  945.000,00 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α. 17%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο ανήκει αποκλειστικά στην κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ», με προϋπολογισμό 807.692,31 € Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά.).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-08-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-08-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Αναλυτικά: