1

Προμήθεια συστήματος τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή

Σας προσκαλούμε για την υποβολή προσφοράς, με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16, όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, σύμφωνα με την σχετική α) απόφαση με αριθ. 637/05-07-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αναρτημένη ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:22REQ010867361 και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Η Προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV:α. 43323000-3 και β. 31681410-0.

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο όλων των ειδών της προμήθειας.

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ειδών της από 10-05-2022 Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 1.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Τόπος παράδοσης ειδών Προμήθειας: Δήμος Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη.

Κατάθεση προσφορών: Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: η 27-07-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Τεχνική Περιγραφή