1

Συντήρηση Φωτεινής Σηματοδότησης Μυτιλήνης έτους 2022

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν ισχύ νομοθεσία για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση Φωτεινής Σηματοδότησης Μυτιλήνης έτους 2022», που αφορά στη συντήρηση του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης, στην πόλη της Μυτιλήνης, όπου είναι εγκατεστειμένοι οι σηματοδότες, να υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις  (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Μυτιλήνης  (K.A.Ε. 64.7333.0005) και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές κλπ..

Ο Προϋπολογισμός του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) ανέρχεται σε 34.188,03 € πλέον Φ.Π.Α. 17%, 40.000,00 με Φ.Π.Α. 17%.

Αναλυτικά: