1

Εκπόνηση και Έγκριση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Μυτιλήνης

Το Πράσινο Ταμείο, που χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου το ΣΦΗΟ του Δήμου Μυτιλήνης και ο Δήμος Μυτιλήνης ενημερώνουν όλους τους δημότες ότι ολοκληρώθηκε η εκπόνηση και η έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Μυτιλήνης, που είχε σκοπό τη χωροθέτηση δημόσιων προσβάσιμων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος, σε περιοχές εντός των διοικητικών του ορίων του δήμου μας. Το Σ.Φ.Η.Ο. αποτελεί σχεδιασμό των απαραίτητων υποδομών για την ενθάρρυνση της αγοράς και της κυκλοφορίας περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.

Ο ανάδοχος σε συνεργασία με το δήμο ακολούθησε τις «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5.10.2020) καθώς και την αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27808/206 και υπέβαλλε στο Δήμο εμπρόθεσμα τα παραδοτέα τεύχη όπως προβλεπόταν στην υπ’ αριθ. 3256/08-02-2022 (ΑΔΑM: 22SYMV010019398) σύμβαση. Το Σ.Φ.Η.Ο. εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 47/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΨΕΙΥ46ΜΓΘΓ-ΩΣΨ). Για να ενταχθεί το παραπάνω εγκεκριμένο Σχέδιο του Δήμου Μυτιλήνης στην κοινή Βάση Δεδομένων Σ.Φ.Η.Ο. που διατηρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα παραδοτέα θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο αρμόδιο Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου, ενώ οι προβλεπόμενες θέσεις χωροθέτησης θα βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Δ/νση Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης τηλ: 2251350580, ή στο Τμήμα Η/Μ Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ:2251350520, Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81132 Μυτιλήνη.