1

Λειτουργία δομών και Υπηρεσιών της Τοπ. Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών & καταπολέμηση της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης – Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Λειτουργία δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών & καταπολέμηση της βίας Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Μυτιλήνης» – Προμήθεια ειδών καθαριότητας και  ευπρεπισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 2.999,99 ευρώ με Φ.Π.Α 17%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.  

Υποβολή προσφορών μέχρι και την: 24-06-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: