1

Εργασίες Ανάλυσης Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης

Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Ανάλυσης Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης» προϋπολογισμού ποσού 1.357,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η αριθ. 608/08-06-2022, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 9Ο1Π46ΜΓΘΓ-ΑΩΛ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, μέχρι την 15-06-2022 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: