1

Υπηρεσία ελλιμενισμού σκαφών του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία ελλιμενισμού σκαφών του Δήμου Μυτιλήνης» προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 1.053,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές της μελέτης.

Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα και τις Προδιαγραφές της αριθμ 39/2022 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω Υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 06-06-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: