1

Εργασίες καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών».

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της υπηρεσίας, μέχρι και την 17-05-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: