1

Διοργάνωση – υλοποίηση του φεστιβάλ Θρησκευτικής Χριστιανικής τέχνης  Μυτιλήνης  <<ΘΕΟΔΩΡΕΙΑ>>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης πρόκειται  να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για  διοργάνωση – υλοποίηση του φεστιβάλ Θρησκευτικής Χριστιανικής τέχνης  Μυτιλήνης  <<ΘΕΟΔΩΡΕΙΑ>>

 

1 ΗΧΗΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ  ΑΠΟ

P.S system 4 Kwatt

Ψηφιακή κονσόλα  ‘ήχου 32/16

8 monitor 800 Watt  έκαστο με τα ενισχυτικά του 12 μικρόφωνα πυκνωτικά mv/P

Καλώδια – DI box κ.λ.π.

Back Line

 

 

 

3.100,00

2 Ηχολήπτης και stage  manatzer  για πρόβα 4 ωρών και παράσταση

 

 

1.250,00

3 Διάθεση προσκλήσεων – 2 banners –  αφισών & αναμνηστικής  πλακέτας                   980,00
4 Δημιουργία και  προβολή  τηλεοπτικού σποτ για την πολιτιστική δράση  <<Θεοδωρεια>>                   1.170,00

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος,  προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη  δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα,  σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού  της  παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερομενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπρόσωπου του, όπως αυτός ορίζεται  στην περίπτωση  79 Α του Ν.4412/2016 και άφορα ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις   ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016,

όπως συμπληρώθηκε με την παρ.7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019)

 Η υπεύθυνη  δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 , όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).

δ. Ποινικό Μητρώο

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά για την            ανωτέρω  παροχής υπηρεσίας  μέχρι τις 10:00 την Τρίτη    03/05/2022  με      υπογραφή    και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

 

Αναλυτικά 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Μελέτη

 

           

 

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

                                                                    ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

                                      ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

                                     ΠΙΤΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ