1

Προμήθεια συστημάτων ήχου, TV, video μικροφωνική, μεγαφωνική κ.λ.π.

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια συστημάτων ήχου, TV, video μικροφωνική, μεγαφωνική κ.λ.π. “.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α). η αριθ. 385/16-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης πολυετών δαπανών και β). η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σχετική η αριθμ 29/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 30.03.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

 Αναλυτικά: