1

Διευκρινιστική απάντηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών σε νέο δημοσίευμα

Σε απάντηση του δημοσιεύματος της 20ης Ιανουαρίου 2022 της ενημερωτικής ιστοσελίδας «StoNisi.gr», η Οικονομική Υπηρεσία σας γνωρίζει τα εξής:

Α. Η αριθμ. 22/2020 σχετική μελέτη του τμήματος εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που λαμβάνει υπόψη η ανωτέρω διακήρυξη, στην τεχνική περιγραφή αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «[…] οι εργασίες θα υλοποιούνται από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου» και δεν αναφέρει πουθενά τον όρο της εντοπιότητας του υποψηφίου οικονομικού φορέα.

Β. Ο όρος της «εντοπιότητας» του υποψηφίου οικονομικού φορέα («[..] να έχουν την έδρα τους στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Μυτιλήνης»), αναφέρεται στην αριθμ. 508/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ως μέρος της εισήγησης του Τμήματος Εσόδων, χωρίς όμως η αναφορά αυτή να περιλαμβάνεται στο αποφασιστικό μέρος της απόφασης.

Γ. Το Τμήμα Προμηθειών ως αρμόδιο για τη σύνταξη της σχετικής διακήρυξης, στο πλαίσιο της απαρέγκλιτης τήρησης των αρχών της δημοσιονομικής διαχείρισης, των αρχών της αναλογικότητας, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και γενικότερα, της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, γνωρίζει ότι σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή συμπεριλαμβάνει στη διακήρυξη όρο ο οποίος ενδέχεται να θίγει την ελευθερία του ανταγωνισμού, όπως για παράδειγμα ο προσδιορισμός της εντοπιότητας του υποψηφίου, το γεγονός αυτό αποτελεί αιτία άσκησης

προσφυγών και κατ επέκταση, λόγο ανάθεσης μη κανονικής δαπάνης και αδυναμίας εξόφλησης αυτής. Για το λόγο αυτό, το αρμόδιο τμήμα, μεριμνά πάντα για τον αποκλεισμό από τις διακηρύξεις ανάλογων περιοριστικών όρων.

Δ. Η καθόλα νόμιμη απαίτηση που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όπως και στη διακήρυξη, περί τριετούς προϋπηρεσίας και κύκλου εργασιών των υποψηφίων, όσον αφορά στην επαγγελματική ικανότητα και στην χρηματοοικονομική επάρκεια, διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση το συμφέρον του Δήμου και την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας.

Ε. Η ανωτέρω διακήρυξη, καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα της σύμβασης, παράλληλα με την δημοσίευση στον τοπικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου, αναρτήθηκαν αρμοδίως στο διαδίκτυο (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ), γεγονός που διασφαλίζει την απόλυτη δημοσιοποίηση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (όχι κατ’ αποκλειστικότητα σε λογιστικά γραφεία) που πληρούσε τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 22/2020 σχετικής μελέτης.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ