1

Σίτιση απόρων του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου περιόδου 2021-2022

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 240.900,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και 262.581,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 9%.

Αναλυτικά: