1

Προμήθεια  Επαγγελματικού συνθετικού χλοοτάπητα για τις ανάγκες  του  γηπέδου ποδοσφαίρου Συκούντας .

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης πρόκειται  να προχωρήσει στη διαδικασία της  προμήθειας  Επαγγελματικού συνθετικού χλοοτάπητα για τις ανάγκες  του  γηπέδου ποδοσφαίρου Συκούντας .

Συνθετικό χλοοτάπητα πράσινο σκούρο με ανοιχτό καφέ τετράκλωνη ίνα πολυεθυλαινίου ύψους 40mm, +-2 , με 2  μέτρα πλάτος, πυκνότητα τούφας: 3/8 inch

ποσότητα ινών: 13/10cm

Χρώμα: πράσινο σκούρο με ανοιχτό καφέ τετράκλωνη ίνα

Dtex: PE4500&PP2200

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος,  προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη  δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα,  σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού  της  παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπρόσωπου του, όπως αυτός ορίζεται  στην περίπτωση  79 Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις   ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . (αρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016,

όπως συμπληρώθηκε με την παρ.7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019)

Η υπεύθυνη  δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 , όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τις 10:00 την Πέμπτη 23/12/2021 με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Η Τεχνική Μελέτη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΙΤΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ