1

Αρ. πρόσκλησης 26/2021 Δήμου Μυτιλήνης (21.12.2021)

Προσκαλείσθε στην ΕΙΔΙΚΗ – μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 & ώρα 7:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

            ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
   1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2022 Αντιδήμαρχος     κ. Κατσαβέλλης