1

Αρ. πρόσκλησης 24/2021 Δήμου Μυτιλήνης (17.12.2021)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ – μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 & ώρα 6:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.