1

Προμήθεια Αλατιού

Σας προσκαλούμε για την υποβολή προσφοράς, με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, σύμφωνα με  την σχετική α) απόφαση με  αριθ. 698/26-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑΜ: 21REQ09614342 και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, για την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Αλατιού”, στον Κ.Α.  70.6699.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της,  τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 146/2021 μελέτης,  ενδεικτικού προϋπολογισμού: 24.995,88 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 9%.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: η 09-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: