1

Συντήρηση χώρων πράσινου και πάρκων 2021-2023

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση χώρων πράσινου και πάρκων 2021-2023», συνολικού προϋπολογισμού:  432.760,00  ευρώ με τον ισχύοντα Φ.Π.Α.

Η παροχή υπηρεσιών αφορά εργασίες  για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου  όπως πάρκων, νησίδων, κόμβων, παιδικών χαρών,  πλατειών, παρτεριών, δενδροστοιχιών, κοιμητηρίων, χώρων εκδηλώσεων, περιπάτου και αναψυχής του Δήμου Μυτιλήνης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 04-01-2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30.

Αναλυτικά: