1

Δαπάνες Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων – (τεχνική υποστήριξη)

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων – (τεχνική υποστήριξη)», συνολικού προϋπολογισμού: 42.111,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ 02-12-2021 και ώρα 15:30 .

Αναλυτικά: