1

Προμήθεια ανταλλακτικών για φωτοτυπικά, υπολογιστές, εκτυπωτές, φαξ κ.λ.π., για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών για φωτοτυπικά, υπολογιστές, εκτυπωτές, φαξ κ.λ.π., για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης”, στον Κ.Α.  10.6673.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Η προσφορά πρέπει να πληροί, στο σύνολό της, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 139/2021 μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.659.51 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 17%.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών η 22-11-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: