1

Αρ. πρόσκλησης 22/2021 Δήμου Μυτιλήνης (03.11.2021)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 & ώρα 6:00 μ.μ., προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης .