1

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  για τις ανάγκες  των εγκαταστάσεων του Αθλητικού  & Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης, πρόκειται  να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  για τις ανάγκες  των εγκαταστάσεων του Αθλητικού  & Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Μυτιλήνης”.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας, μέχρι τις 10:00 π.μ. της Τετάρτης 27/10/2021, με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Αναλυτικά: