1

Εργασίες Κτιριακής Αναβάθμισης Ακινήτου – Υποδομή Επιχειρηματικότητας Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες Κτιριακής Αναβάθμισης  Ακινήτου – Υποδομή  Επιχειρηματικότητας Μυτιλήνης», εκτιμώμενης αξίας 188.034,18 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 200.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Το έργο θα εκτελεστεί στο τμήμα του Α΄ Ορόφου του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Κουντουριώτη 71 στη Μυτιλήνη,  έχει εμβαδόν 86 m2. (NUTS : EL411 Λέσβος, Λήμνος (Lesvos, Limnos)) και αφορά στην εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης, επισκευής, συντήρησης και διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων του ισόγειου ορόφου καθώς και αίθουσα στον Α Όροφο του κτιρίου του Εμπορικού Επιμελητηρίου, για τη στέγαση επιχειρήσεων. CPV: 45453000-7, Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Μυτιλήνης (Α.Φ.Μ.: 997817113, Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.: 81132, NUTS: EL, τηλ.: 2251350558, e-mail: dimoprasies.mytilene@gmail.com, ιστοσελίδα: www.mytilene.gr). (Πληροφορίες Αραμπατζή Κατερίνα) (Πληροφορίες για τη μελέτη κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, τηλ. 2251350567, e-mail: andpapax@yahoo.gr, Τακτικός Γεώργιος, 2251350557, gtaktik@gmail.com). Ανήκει στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, και ασκεί ανάλογες δραστηριότητες.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης promitheus.gov.gr (Α/Α 184069). Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.mytilene.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 29-10-2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες επί των εγγράφων της σύμβασης, το αργότερο στις 05-11-2021

Αναλυτικά: