1

Αρ. πρόσκλησης 21/2021 Δήμου Μυτιλήνης (07.10.2021)

Προσκαλείσθε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, που θα πραγματοποιηθεί ΣΗΜΕΡΑ, 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, με ώρα έναρξης 1:00μ.μ. και λήξη 10:00μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης