1

Ρύθμιση οφειλών έως 100 δόσεις προς το Δήμο Μυτιλήνης

Σε συνέχεια των μέτρων στήριξης που παρέχει ο Δήμος Μυτιλήνης για τους πληγέντες από τον COVID–19, σας ανακοινώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών, μέχρι 100 δόσεις, προς το Δήμο Μυτιλήνης σύμφωνα με το Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α/2020), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96/A/2021).

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID–19.

Η ρύθμιση αφορά συνοπτικά οφειλές προς τους Δήμους, που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.06.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.06.2021.

Οι οφειλές, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και συγκεκριμένα το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται ως εξής:

α) Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) Αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) Αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Με την υπ’ αριθ. 18440/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 96/Β/2021) ορίζεται ότι δικαιούχοι υπαγωγής στην ρύθμιση οφειλών του Ν. 4764/2020 είναι οι:

Α) Οι επιχειρήσεις –νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παραπάνω ΚΥΑ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμβουλευτούν το σχετικό πίνακα για να διαπιστώσουν αν υπάγονται στη ρύθμιση.

Β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν (από 15/2/20 και μετά) μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID–19.

 – Είναι άνεργοι

 – Ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID–19.

 – Είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID–19.

Με βάση τα παραπάνω, οι δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4764/2020 καλούνται να υποβάλουν στο Δήμο έως 31/10/2021 αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tameio.myt@gmail.com.

Για πληροφορίες, στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας (Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη -2ος Όροφος) του Δήμου Μυτιλήνης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 22513 50592 και 22513 50536.