1

Προμήθεια γραφείων, καρεκλών, τραπεζίων, πολυθρόνων, βιβλιοθηκών, φωτιστικών, κουρτινών, μικροεπίπλων, ντεξιον κ.λ.π

Σας προσκαλούμε για την υποβολή προσφοράς, με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, σύμφωνα με  την σχετική α) απόφαση με  αριθ. 518/04-08-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑΜ: 21REQ009032682 και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, για την ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια γραφείων, καρεκλών, τραπεζίων, πολυθρόνων, βιβλιοθηκών, φωτιστικών, κουρτινών, μικροεπίπλων, ντεξιον κ.λ.π”, στον Κ.Α.  10.7133.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: η 08-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: