1

Αρ. πρόσκλησης 19/2021 Δήμου Μυτιλήνης (08.09.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 6:30 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης