1

Αποτελέσματα για την πρόσληψη σχολικών καθαριστών/στριών για το διδακτικό έτος 2021-2022

Αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης, τα προσωρινά και τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη σχολικών καθαριστών/στριών για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Κατά των προσωρινών πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopikoumyt@gmail.com ήτοι έως 17/8/2021.

Ο συγκεντρωτικός πίνακας με τα οριστικά αποτελέσματα.

Αναλυτικά οι πίνακες των προσωρινών αποτελεσμάτων: