1

Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός και λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης

Σας προσκαλούμε για την υποβολή προσφοράς, με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, σύμφωνα με  την σχετική α) απόφαση με  αριθ. 518/04-08-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑΜ: 21REQ009032682 και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός και λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης”, στον Κ.Α.  30.7131.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο όλων των ειδών της προμήθειας.

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της,  τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 107/2021 μελέτης,  ενδεικτικού προϋπολογισμού: 9.999,99 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 17%.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών η 23-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: