1

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 101/2021 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης και την υπ’ αριθμό πρωτ.24497/04-08-2021 απόφαση Δημάρχου, ως εξής “Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων”, συνολικού ποσού 4.008,00 ευρώ με ΦΠΑ.

   Το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

    Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την 09/08/2021.

Αναλυτικά :