1

Υπηρεσίες βιβλιοδέτησης ληξιαρχικών βιβλίων και αποφάσεων πολιτικών οργάνων Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες βιβλιοδέτησης ληξιαρχικών βιβλίων και αποφάσεων πολιτικών οργάνων Δήμου Μυτιλήνης», προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού: 6.076,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.

Σχετική η αριθμ. μελέτη 4/2021.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 05-08-2021 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Αναλυτικά: