1

Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας”.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της  ομάδας ειδών της υπηρεσίας, μέχρι και τις 14:00΄ της 04-08-2021, ημέρα Τετάρτη.

Αναλυτικά: