1

Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Μυτιλήνης», προϋπολογισμού:  176.974,85 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 17%.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια με ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 10-08-2021 Και ώρα 15:30.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 16-8-2021 και ώρα 15:30.

Αναλυτικά: