1

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου–No_51»

Ο Δήμος Μυτιλήνης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου–No_51», η οποία έχει οριστικά ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5029533 , (CPV: 72224000-1Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων), συνολικής δαπάνης 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 17% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τους όρους  της υπ΄αριθμ. 01/2021 μελέτης, μέχρι και την Τετάρτη 28/7/2021 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης, στην Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.81132, (υπόψη κ. Χαϊντούτη Μαρίας, Τμήμα Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας ), σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.

Αναλυτικά: