1

Έκδοση αντιτύπων (16 σελίδων/έκαστο) και αφισών, με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού 2021

Ο Δήμος Μυτιλήνης έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ.3 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 50 και 53 του Ν.4782/2021, ενδιαφέρεται για την «’Εκδοση αντιτύπων (16 σελίδων/έκαστο) και αφισών, με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού 2021».

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την Τρίτη, 27 η Ιουλίου 2021 και  13:00’, να υποβάλλεται η να αποστείλετε με email ή ΦΑΧ έγγραφη προσφορά με σφραγίδα κι υπογραφή της εταιρείας σας, καθώς και την συνολική αμοιβή σας.

Αναλυτικά: