1

Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 470.085,47 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 550.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Μυτιλήνης (Α.Φ.Μ.: 997817113, Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.: 81132, NUTS: EL, τηλ.: 2251350558, e-mail: dimoprasies.mytilene@gmail.com, ιστοσελίδα: www.mytilene.gr). (Πληροφορίες Αραμπατζή Κατερίνα) (Πληροφορίες για τη μελέτη κα. Μαρία Σαρόγλου, τηλ. 2251350585, e-mail: mariasarog@gmail.com και κ. Ερμόλαος Σέντας, τηλ. 2251350556, e-mail: ermismytilene@gmail.com). Ανήκει στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, και ασκεί ανάλογες δραστηριότητες.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-07-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27-07-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Αναλυτικά: