1

Υπηρεσίες μίσθωσης γερανοφόρων οχημάτων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσιών μίσθωσης γερανοφόρων οχημάτων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμών 50/2021 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης και την υπ’ αριθμό 1417/25-06-2021 απόφαση Δημάρχου με αριθμό πρωτ. 19773/25-06-2021, ως εξής «Υπηρεσίες μίσθωσης γερανοφόρων οχημάτων» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 5.080,64 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες στο σύνολο τους ή μεμονωμένα για κάποια από τις ομάδες υπηρεσιών μέχρι και την 02/06/2021.

Αναλυτικά: