1

Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα)

 Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα)», προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 14.040,00 με ΦΠΑ (17%).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η με αριθ. 433/8-6-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σχετική η αριθμ. 45/2021 μελέτη.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  Δευτέρα, 28-6-2021 και ώρα 14:00.

Πληροφορίες Σάκκης Ευστράτιος.

Αναλυτικά: