1

Αρ. πρόσκλησης 14/2021 του Δήμου Μυτιλήνης (09.06.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 9  Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 6:30 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης