1

Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός γηπέδου Αγ. Μαρίνας

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 298.763,41 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 349.553,19 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-06-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Αναλυτικά: