1

Έργα Συντήρησης και Επισκευής Κοιμητηρίων Δ. Ε. Γέρας (Δ. Κ. Σκοπέλου, Παππάδου, Μεσαγρού, Παλαιόκηπου, Περάματος και Πλακάδου)

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα Συντήρησης και Επισκευής Κοιμητηρίων Δ. Ε. Γέρας (Δ. Κ. Σκοπέλου, Παππάδου, Μεσαγρού, Παλαιόκηπου, Περάματος και Πλακάδου)», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 70.200,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Ελ Βενιζέλου 13-17, Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης, τρίτος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 26/05/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 31/05/2021 (πληροφορίες : Αραμπατζή Κατερίνα), (πληροφορίες για τη μελέτη: Τσαπώνη Μαρία).

Αναλυτικά: