1

Αρ. πρόσκλησης 12/2021 Δήμου Μυτιλήνης (26.05.2021)

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 7:00 μ.μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης .