1

Αρ. πρόσκλησης 11/2021 Δήμου Μυτιλήνης (26.05.2021)

Προσκαλείσθε στην ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 6:30 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης .