1

Εργασίες καθαρισμού παραλιών Δ.Ε. Μυτιλήνης

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού παραλιών Δ.Ε. Μυτιλήνης», προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 20.000,00 με ΦΠΑ (24%).

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η με αριθ. 387/11-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σχετική η αριθμ. 42/2021 μελέτη.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  Τετάρτη, 26-05-2021 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Μελέτη